Sprong over het IJ, De stand van zaken

Vlak voor het zomerreces heeft de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd met het voorstel van B&W om in principe een fiets- en voetgangersbrug te realiseren vanaf het Java-eiland over het IJ naar Amsterdam-noord. Dit besluit houdt in dat de gemeente Amsterdam alle voorbereidingen gaat treffen voor de bouw van deze brug. Deze voorbereidingen moeten in 2020 gereed zijn, waarna een go or no go beslissing wordt genomen voor de bouw.
Het rijk en de provincie vinden dat Amsterdam eigenlijk een tunnel moet aanleggen voor de duizenden fietsers en voetgangers zodat de scheepvaart niet wordt gehinderd. De gemeente Amsterdam heeft toegezegd een tunnelvariant te willen gaan onderzoeken maar pas als metrostation Sixhaven gerealiseerd is en dat is te verwachten in 2019.

Vanaf de start van de plannen voor de Sprong over het IJ is het Watersportverbond betrokken geweest bij de besprekingen over alle mogelijke oeververbindingen. Om goed voorbereid deze gesprekken te voeren hebben Watersportverbond, ANWB, HISWA en Waterrecreatie Nederland de krachten gebundeld en is er uit hun midden een team van specialisten vervormd om dit te gaan doen. Het zal duidelijk zijn dat de voorkeur van dit team de keuze is van de tunnelvariant.

Helaas is voorlopig voor een brug gekozen. Toen dit min of meer duidelijk werd heeft het team getracht zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om voor de recreatievaart het beste er uit te halen.
Zo wilde het team graag 2 beweegbare brugdelen in de brug aan de oeverzijden voorzien van goede remmingswerken en golfbrekers. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een beweegbaar deel van 35 meter breed bij de noord IJ-over voor de recreatievaart van oost naar west en speciale transporten voor de beroepsvaart. En voor de recreatievaart van west naar oost wordt een gracht gegraven in het java-eiland van 20 meter breed met over die gracht 2 beweegbare bruggen. Dit om voor zowel weg- als waterverkeer de hinder te beperken.

Ook op het voorstel van het team om op het IJ een “Blauwe Golf” in te voeren die aansluit op het bedieningsregime van de brug Schellingwoude is door de gemeente positief gereageerd.

De plannen voor een tweede oeververbinding vanaf het Stenen Hoofd naar Amsterdam-noord worden uitgesteld tot 2020. Wel worden op zeer korte termijn de veerverbindingen over het IJ met 3 nieuwe trajecten uitgebreid en de overige worden geïntensiveerd. Ook is er onlangs een nieuwe grotere pont in gebruik genomen en een tweede is in aanbouw!
Dus goede uitkijk is geboden tijdens de vaart over het IJ.

Situatie tekening met het voorstel voor 2 bruggen over een gracht voor de recreatievaart van west naar oost.
De aanlanding in Amsterdam-Noord valt deels over het terrein van WSV Aeolus, die daardoor verplaatst zal moeten worden.
(Waarschijnlijk naar IJburg 2) Aan die zijde is ook de bredere brug gepland voor de recreatievaart van oost naar west en
de speciale transporten van de beroepsvaart.
Artist impressie brug Java-eiland in het verlengde van de bestaande Jan Schaeferbrug.
Hierop is nog niet het voorstel verwerkt voor de speciaal te graven gracht voor de recreatievaart.
Ook de beweegbare delen in de brug zijn nog niet aangegeven.