PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Haarlemse Zeilvereniging (hierna: te noemen (“HZV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van HZV, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan HZV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van HZV.
Haarlemse Zeilvereniging, Lagedijk 7a - 2064 KT Spaarndam, telefoonnummer: 023-5253655, KvK nummer 40594472. De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via: secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl

2. Welke gegevens verwerkt HZV en voor welk doel
2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, gezinsrelaties (indien van toepassing);
b) adresgegevens (eventueel postadres);
c) telefoonnummer,  e-mailadres;
d) type schip en naam van het schip;
e) bezit certificaten (BHV, EHBO, Vaarbewijs, Certificaat Zeiltrainer, Marifooncertificaat, CWO).
2.2    HZV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer, geslacht, gezinsrelaties en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HZV.
c) je naam, adres, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, evenementen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d) het type schip en de naam van het schip worden gebruikt om de locatie en/of ligplaats op de jachthaven te bepalen. De naam van het schip wordt gebruikt bij eventuele calamiteiten en tijdens evenementen.
e) de gegevens met betrekking tot certificeringen die een lid behaald heeft worden gebruikt om, indien dit voor het HZV lid wenselijk is, ingezet te worden tijdens zeiltrainingen, cursussen en andere evenementen/bijeenkomsten.
2.3    E-mail berichtgeving
HZV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HZV toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing en via de afmeldknop boven aan de website.

3. Bewaartermijnen
HZV zal de persoonsgegevens opslaan:

- Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het faciliteren van de normale ledenadministratie;

- Zolang er daartoe een wettelijke verplichting bestaat;

- Zolang er geen verzoek van betrokkene is ontvangen om persoonsgegevens te verwijderen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HZV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HZV gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1    Via de ledenadministratie van HZV kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HZV zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop HZV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl

5.5    Zonder het verstrekken van de op het aanmeldformulier genoemde persoonsgegevens is er geen lidmaatschap van de HZV mogelijk.

 

  1. Media

Tijdens evenementen en zeiltrainingen worden foto’s en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt geplaatst in/op HZV-website,  in de (digitale)nieuwsbrief en/of in de HZV praat. De mediapagina op de website van HZV is alleen te bekijken voor leden middels een inlogcode. Ook houdt HZV een digitaal media-archief op een externe harde schijf bij. Dit beeldmateriaal wordt niet weggegooid en blijft bewaard. Indien u bezwaar heeft tegen het tonen van media op de site en/of het bewaren in het archief dan kunt u een verzoek tot verwijderen indienen via secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl
Bovenstaande heeft uitdrukkelijk louter betrekking op de door de HZV gemaakte foto’s en filmopnames. Voor het gebruik van beeldmateriaal vervaardigt door individuele leden en derden tijdens activiteiten draagt de HZV geen verantwoordelijkheid.

  1. Wi-Fi

Er is een Wi-Fi netwerk beschikbaar gesteld door HZV. Indien u gebruik maakt van het Wi-Fi netwerk van HZV dan wordt het MAC-adres van uw apparaat vastgelegd en bewaard. Dit MAC adres is niet te herleiden tot een individu en wordt niet verwijderd.

 

  1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de HZV website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.