Scheepvaartmaatregelen sluizencomplex IJmuiden in verband met stremming Velsertunnel

Basijn nr:15/2016 IJmuiden, 12 april 2016

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Met ingang van 15 april 2016 gaat de Velsertunnel in de A22 tussen Beverwijk en Velsen vanwege een grootschalige renovatie voor 9 maanden dicht. Ondanks dat het sluizencomplex niet is aangewezen als omleidingsroute, is de verwachting dat de verkeersdrukte op het sluizencomplex zal toenemen.

Om te voorkomen dat het schutproces wordt verstoord door sluisbruggen die worden geblokkeerd door het autoverkeer en om de bereikbaarheid van het sluizencomplex voor nood- en hulpdiensten en calamiteiten- en storingsdiensten te borgen, zullen de volgende maatregelen worden genomen.

1. Om te voorkomen dat de sluisbruggen van de Midden- en Noordersluis geblokkeerd raken worden op het sluizencomplex gedurende de renovatie van de Velsertunnel verkeersregelaars als volgt ingezet:

 

 De eerste twee weken na de sluiting Velsertunnel van 06.00 uur tot 20.00 uur

 Gedurende de gehele sluiting Velsertunnel op werkdagen ’s ochtends tussen 06:30 uur – 09:30 uur en ’s avonds tussen 16:00 uur – 19:00 uur.

 

2. De Zuider- en Kleinesluis zijn alleen aan de westzijde van de kolken voorzien van een verkeersbrug. Dit betekent dat bij het openen van de brug het autoverkeer volledig gestremd wordt. Om het aantal stremmingen tijdens de spits te minimaliseren, wordt tijdens de spits (06:30 uur – 09:30 uur en 16:00 uur – 19:00 uur) niet geschut met de Zuider- en Kleinesluis.

 

Recreatief vaarverkeer, dat niet onder de brug kan doorvaren, zal binnen bovenstaand tijdsvenster niet geschut worden. Binnenvaart met een kruiphoogte van 5m tot 5,2m bij NAP +110 kan onder de brug doorvaren en dus geschut via de Zuidersluis. Het overige binnenvaartverkeer wordt omgeleid via de Middensluis en de Noordersluis.

Een uitzondering op het schutregime van de Zuidersluis wordt gemaakt voor sleepboten. Sleepboten moeten altijd geschut kunnen worden.

 

3. Om het invaren en afmeren van de recreatieve vaart in de zomerperiode te begeleiden zullen net als op andere RWS sluizen “stewards” worden ingezet. Hierdoor wordt het schutproces aanzienlijk versneld. Inzet van deze stewards is voorzien:

 In de maanden juni en september:

 

Inzet op alle weekenddagen tussen 09:00 uur – 17:00 uur.

 In de zomermaanden (juli-augustus):

 

Inzet op alle werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur (tijdens de spitsperiode wordt niet geschut).

Inzet op alle weekenddagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur.

Het effect van de genomen maatregelen wordt gemonitord en indien nodig aangepast.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

M.F. van de Kerkhof